Zum Inhalt springen

Regler är till för att följas – så bedriver vi affärsverksamhet

Ända sedan Jacob Eberspächer grundade sin förs-ta verkstad, 1865, har namnet Eberspächer inte endast varit symboliskt med kvalitetsmässiga produkter utan även för de värden som genom-syras i ett familjeägt företag, under fem genera-tioner. Tillsammans med våra medarbetare har vi tagit till oss dessa värden i vår verksamhetsidé.Vår ekonomiska framgång bygger på efterlevnad av såväl lagar som förordningar genom att skapa en överensstämmelse med våra interna riktlinjer och regler samt att bevaka de mest grundläggan-de etiska normer.Vi tar vårt sociala ansvar gentemot våra anställda, affärspartners och det omkringliggande samhäl-let, där bevarandet och skyddandet av miljö och naturresurser är betydelsefullt.Genom detta förfarande strävar vi inte endast till att bidra till en hållbar utveckling av såväl vårt företag som det omkringliggande samhället utan även att erhålla och behålla våra medarbetares och affärspartners förtroende.

Uppförandekoden beskriver i ett dokument grunderna för rättslig efterlevnad samt moraliskt och etiskt agerande vid såväl affärssammanhang som internarbete inom Eberspächer-gruppen.

Eberspächer ålägger en särskild uppförandekod för affärspartners.